Nonstop linka
  +420 548 212 196
  +420 602 974 581


Poslední aktuality

Náhradní plnění 2015

8.7.2015 / AVES PLUS

Kategorie aktualit

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI AVES GROUP, s.r.o. 
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost AVES GROUP, s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „AVES“) klade důraz na to, aby klienti byli s jejími službami spokojeni ve všech směrech. Vzhledem k tomu, že poskytování našich služeb je spojeno se zpracováním osobních údajů, dbáme při nakládání s Vašimi osobními údaji na přísné dodržování všech bezpečnostních opatření v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).
Abyste se nemuseli obávat jakéhokoliv zneužití osobních údajů Vámi poskytovaných, níže podrobně specifikujeme účel a způsob nakládání s osobními údaji.

 

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Pojem „osobní údaje“ znamená veškeré informace, které se Vás týkají a prostřednictvím nichž je možné Vás identifikovat, a to buď jedinou informací, nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. AVES shromažďuje zejména obecné osobní údaje, jako je např. jméno, příjmení, telefon či e-mail, a to podle potřeby, vždy v souladu s právními předpisy.

 

ZDROJE INFORMACÍ
Informace, které o Vás zpracováváme, jsou osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v rámci uzavírání smlouvy a v souvislosti s ní. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště, Adresa pro doručování v listinné formě, Adresu pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo.

 

POUŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, a proto s nimi zacházíme nanejvýš opatrně. K ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození používáme náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření.
Všechny osobní údaje používáme jen v nezbytném rozsahu a výhradně k uvedenému účelu. K Vašim osobním údajům má přístup jen úzký okruh osob, které je potřebují ke své činnosti. Tyto osoby jsou důkladně proškoleny, jak zacházet s osobními údaji, aby byla zachována důvěrnost Vašich osobních údajů, a vždy se chovají v souladu s vnitřní bezpečnostní směrnicí, která striktně stanoví způsob nakládání s osobními údaji.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, získáváme za účelem plnění smluvních povinností, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, případně k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti. Osobní údaje sdílíme s našimi partnerskými společnostmi – AVES PLUS, spol. s r.o, AVES Servisní a.s. a AVES Utility s.r.o.

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy. Archivační doba se liší podle typu zpracovávaných osobních údajů. AVES archivuje osobní údaje po nezbytně nutnou dobu a jen ke konkrétním účelům. Nejčastěji jsou osobní údaje Jméno a příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a Adresa pro doručování v listinné formě jsou u nás uloženy po dobu trvání smluvního vztahu, smlouva pak dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil v souladu se zákonem o účetnictví. Osobní údaje jsou dále ukládány v rámci daňových dokladů dle zákona o DPH ještě 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
Při zpracovávání osobních údajů dbáme na to, aby byly dodrženy veškeré zásady vycházející z Nařízení, osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme a chceme Vám umožnit uplatnění veškerých  Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

Právo na přístup
Pokud Vaše osobní údaje z jakéhokoliv důvodu zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, které o Vás zpracováváme, o plánované době, po kterou budeme informace zpracovávat, případně o kritériích ke stanovení této doby, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování a také o existenci práva vznést proti zpracování námitku, o právu podat stížnost u dozorového úřadu a také o případných zdrojích osobních údajů. K zaslání žádosti o informace využijte prosím naše kontaktní údaje uvedené pod tímto dokumentem. Poté, co obdržíme Vaši žádost a dostatek údajů k ověření Vaší totožnosti, Vám poskytneme kopii osobních údajů, které o Vás máme k dispozici a na které máte podle platných zákonů nárok.

 

Právo na opravu
Máte právo na to, abychom Vaše nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili, a s přihlédnutím k účelům zpracování, též právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 

Právo na výmaz
Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovali a další důvod pro jejich zpracovávání neexistuje, vznesete-li námitky proti zpracování, přičemž neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracovali-li jsme Vaše osobní údaje protiprávně, nebo pokud musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo v právu ČR, ledaže je zpracování nezbytné pro legitimní účel stanovený Nařízením.

 

Právo na omezení zpracování
Dále máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů (v takovém případě lze zpracování omezit na dobu, než přesnost Vašich osobních údajů ověříme), zpracování je protiprávní a Vy nežádáte výmaz nýbrž jen omezení zpracování, my už je nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

Právo vznést námitku
Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které zpracováváme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu. V případě, že neprokážeme naše oprávněné zájmy, nebudeme již nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V případě vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů v rámci přímého marketingu nebudeme Vaše osobní údaje již nadále zpracovávat bez dalšího.

 

Žádost
Můžete nám kdykoli napsat žádost o opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby Vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
V případě, že se domníváte, že z naší strany došlo k porušení Vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým byl v ČR v souladu s Nařízením stanoven Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE
V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:
AVES GROUP, s.r.o.
se sídlem Brno, Uzavřená 5, PSČ 615 00
IČ : 607 09 031
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15413
jednající jednatelem Vlastimilem Štarhou
tel.: 548 212 193
e-mail: gdpr@avesgroup.cz
V Brně dne 24.5.2018

 

Vlastimil Štarha, jednatel